top of page

     บริษัท เอส ที ดีไซน์ มาร์เก็ตติ้งออนไลน์ เป็น Partner ทางธุรกิจที่จะเข้าไปช่วยธุรกิจที่ต้องการขยายช่องทางเข้ามาสู่การตลาดออนไลน์

ทางบริษัทจึงมีบริการในส่วนของการดูแลการตลาดออนไลน์อย่างครอบคลุมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการแต่ละธุรกิจ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการตั้งแต่ธุรกิจที่เริ่มจากการสร้างแบรนด์

หรือธุรกิจที่ต้องการต่อยอดเพิ่มศักยภาพทางการตลาดออนไลน์

     โดยมีฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เป็นกำลังสำคัญที่จะเข้าช่วยเพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการด้วยประสบการณ์การทำงานทางด้านการตลาดออนไลน์มากกว่า 2,000 ธุรกิจในระยะเวลา 3 ปี บริษัท เอส ที ดีไซน์ มาเก็ตติ้งออนไลน์ มีความมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กรในด้านยอดขาย ด้านการเติบโตของธุรกิจ และเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว

     ซึ่งในปััจจุบันช่องทางการตลาดออนไลน์เป็นที่นิยม และเป็นทางเลือกสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ ทำให้หลายๆบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการทำการตลาดออนไลน์ ส่งผลให้เกิดคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นในตลาด บริษัท เอส ที ดีไซน์ จึงต้องเพิ่มศักยภาพด้านบุคลากรภายในให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงการวางแผนขยายธุรกิจในระยะยาว การขยายขนาดองค์กร และขยายงานบริการให้สามารถตอบโจทย์กับทุกธุรกิจให้ได้มากกว่าเดิม

bottom of page